Telefoon Hellevoetsluis 0181 - 333 535Ridderkerk 0180 - 820 223

van Gastel en Bal

Nieuws


Is uw alimentatie nog 'up to date'?

25 mei 2021

Is uw alimentatie nog “up to date”?

 

Na een scheiding is vaak kinder- en/of partneralimentatie aan de orde. Ofwel omdat dit onderling is overeengekomen, danwel doordat dit door een rechter is bepaald. Maar wat op basis van de omstandigheden tijdens het scheiden passend was, kan inmiddels door wijzigingen van die omstandigheden compleet uit de pas lopen. Het is belangrijk te beseffen, dat deze alimentatie meestal aan de nieuwe omstandigheden kan worden aangepast, zolang die wijziging van omstandigheden ‘niet verwijtbaar’ is ontstaan. Dat maakt het dus zinvol om uw rechten en plichten periodiek te (laten) checken.

 

Relevante wijzigingen van omstandigheden kunnen van allerlei soorten en vormen zijn. Afhankelijk van de vraag of u alimentatieplichtig of –alimentatiegerechtigd bent, zal dit voordeel of nadeel brengen. Hieronder zullen een aantal wijzigingen als voorbeeld worden beschreven.

 

Wijziging inkomen

Gedacht kan worden aan wijzigingen in het inkomen.

Aan de zijde van de betaler, waardoor deze een andere draagkracht krijgt en niet langer of juist wel een bepaald bedrag aan alimentatie kan voldoen. Aan de zijde van de ontvanger, waardoor deze een stuk beter zelf in de eigen kosten kan voorzien, waardoor de alimentatie omlaag kan. Relevant is de verwijtbaarheid van inkomenswijzigingen, alhoewel het soms toch anders is dan wellicht verwacht. Een mooi voorbeeld daarvan gaf het Hof Den Haag op 9 september 2020. In dit geval had de alimentatieplichtige zelf ontslag genomen bij zijn werkgever, omdat de werkzaamheden voor hem te zwaar zouden zijn geworden. De man was wel inmiddels aan de slag gegaan bij zijn nieuwe werkgever, maar zijn inkomen was door deze overstap fors gedaald. Reden voor hem om de rechter te vragen de vastgestelde partneralimentatie te verlagen. De alimentatiegerechtigde wierp tegen, dat deze wijziging verwijtbaar zou zijn. Immers, de man had er zelf voor gekozen van baan te wisselen. Het Hof heeft in deze kwestie geoordeeld, dat er geen sprake is van verwijtbaar inkomensverlies, doordat de alimentatieplichtige voldoende kon aantonen, dat er medische gronden waren voor de stap. Het nieuwe en lagere inkomen van de man is meegenomen in een herberekening, met een fors lagere partnerbijdrage als gevolg.

 

Wijziging gezinssituatie

Een ander voorbeeld van gewijzigde omstandigheden kan zijn veranderingen in de gezinssituatie. Zoals de geboorte van een kindje uit een nieuwe relatie, waardoor de draagkracht van de alimentatieplichtige moet worden herverdeeld over alle onderhoudsgerechtigden. Of het gaan samenwonen van de alimentatieplichtige met een ander, waardoor woonlasten kunnen worden gedeeld en de draagkracht stijgt. Ook een gewijzigde verdeling van de zorg voor kinderen kan ertoe leiden, dat de bijdrage anders moet worden ingericht. Immers, de kosten van de kinderen zullen zich door verschuivende zorg feitelijk anders gaan verdelen. Kortom, veranderingen van omstandigheden in de gezinssituatie die met grote regelmaat voorkomen.

 

Overheidsbesluiten

Ook besluiten van overheidswege kunnen financieel onder de streep dermate verschil maken, dat aanpassing nodig is. Wist u bijvoorbeeld, dat de fiscale aftrekbaarheid van  partneralimentatie en hypotheekrente vanaf 2020 stapsgewijs wordt verlaagd? Was deze aftrek in 2020 nog maximaal 51,97%, in 2023 zal deze met 3% per jaar zijn teruggelopen naar een aftrek van 37,05%! De terugval van deze aftrekposten met maar liefst 15% kan een forse impact hebben op het netto besteedbaar inkomen van de alimentatieplichtige en daarmee de draagkracht voor de bestaande partneralimentatie.

Corona

Ook andere onvoorziene omstandigheden kunnen u zodanig financieel raken, dat de oorspronkelijk vastgelegde alimentatie in alle redelijkheid niet meer in stand kan blijven. Bijvoorbeeld door de gevolgen van Corona. De grote financiële gevolgen blijven vooralsnog onder het oppervlak, maar de verwachting is dat daar in het vierde kwartaal van 2021 toch verandering in gaat komen. Verwacht u in dat kader substantiële wijzigingen, dan is het wijs tijdig deskundige hulp te zoeken.

 

Inkomen versus verdiencapaciteit

Wat tot slot nog aandacht verdient in het kader van een periodieke check-up van de alimentatie, is de mate waarin de alimentatiegerechtigde zelf in staat is en ook daadwerkelijk zich inspant om in het eigen levensonderhoud te voorzien. Tegenwoordig wordt door de wetgever en de rechtspraak veel kritischer gekeken naar die inspanningen. Zodra kan worden getoond, dat een alimentatiegerechtigde zich zonder goede reden onvoldoende inspant voor eigen inkomsten, dan zal de rechtspraak tegenwoordig sneller geneigd zijn om niet te rekenen met werkelijke inkomsten van die ontvanger, maar hetgeen deze in alle redelijkheid zou kunnen verdienen. Met alle gevolgen voor de herberekening en de partneralimentatie vandien!

 

Onderhoudsbeurt alimentatie

Het is dus de moeite waard als alimentatieplichtige, maar ook als alimentatiegerechtigde, om periodiek te checken of de afspraken en bedragen nog aansluiten bij de praktijk. Een financiële vinger aan de pols, die u in staat stelt te bepalen of het de moeite waard is om met uw ex-partner in gesprek te gaan. Of zelfs de moed geeft om de rechter in de discussie te betrekken, indien u er onderling niet uit komt.

 

Indien u zich afvraagt of uw omstandigheden voldoende handvat bieden voor zo’n alimentatiecheck, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze familierechtadvocaten Wendy Smeets, Kristel Nierman en Linda Houkes in Hellevoetsluis en Brian Bal in Ridderkerk.

< naar het nieuws overzicht