Telefoon Hellevoetsluis 0181 - 333 535Ridderkerk 0180 - 820 223

van Gastel en Bal

Nieuws


Studiekostenbeding en verbod nevenwerkzaamheden

14 februari 2022

Het studiekostenbeding en verbod op nevenwerkzaamheden “van de baan”?


Werkgevers en werknemers opgelet!

In 2019 is door de Europese wetgever de zogenoemde “Richtlijn betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie” aangenomen. Deze richtlijn houdt in dat er uiterlijk vanaf 1 augustus 2022 ook in Nederland nieuwe wettelijke regels (moeten) zijn voor studiekosten, arbeidstijd en nevenwerkzaamheden. Wat dit concreet betekent?


Volledige kostenvergoeding bij verplichte scholing

Dit betekent in de eerste plaats dat vanaf die datum de werkgever verplicht wordt om specifieke studie- en opleidingskosten voor de werknemer te vergoeden. Daarnaast moet op grond van deze richtlijn de tijd die gemoeid is met deze opleiding of studie, zoveel mogelijk als “arbeidstijd” worden aangemerkt. Verder moet de studie of opleiding zo veel als mogelijk tijdens normale werktijden worden gevolgd. Dit betekent ook dat in sommige gevallen een zogenoemd “studiekostenbeding” niet (meer) geldig zal zijn of moet worden aangepast.


Het moet hierbij dan echter wel gaan om “verplichte scholing”. Maar wat valt dan onder “verplichte scholing”? Onder “verplichte scholing” moet worden verstaan: opleidingen die de werkgever op grond van de wet of de CAO verplicht is aan te bieden. Te denken valt aan opleidingen die de werkgever moet aanbieden op het gebied van veiligheid en arbeidsvoorwaarden, dus opleidingen die vallen onder het bijhouden van de vakbekwaamheid.


Echter: opleidingen of studies die de werknemer verplicht moet volgen voor het verkrijgen of behouden van zijn beroepskwalificatie, vallen hier weer buiten. De vergoedingsplicht voor de werkgever ziet dus alleen op opleidingen, studies of trainingen die de werkgéver verplicht is aan te bieden en dus niet op opleidingen die de werknémer verplicht moet volgen, bijvoorbeeld op grond van de Europese beroepskwalificatierichtlijn (zie hiervoor de “lijst gereglementeerde beroepen”, https://wetten.overheid.nl/BWBR0023396/2021-01-01/#Bijlage).

Verbod op nevenwerkzaamheden ingeperkt

Verder zullen vanaf 1 augustus 2022 nevenwerkzaamheden door een werknemer vaker moeten worden toegestaan door de werkgever. Een algemeen geformuleerd “verbod op nevenwerkzaamheden”, zoals we die in de praktijk vaak in arbeidscontracten tegenkomen, zal vanaf die datum niet meer rechtsgeldig zijn. Alleen als er in het beding of in een toelichting door de werkgever zwaarwegende redenen zijn opgenomen waaruit blijkt dat nevenwerkzaamheden niet verenigbaar zijn met de functie van de werknemer, zal een dergelijk verbod zijn toegestaan. Te denken valt aan objectieve redenen als gezondheid en veiligheid, bescherming van vertrouwelijke bedrijfsinformatie of het voorkomen van belangenconflicten.


Nieuwe regels gelden per 1 augustus 2022

Ten slotte: deze nieuwe regels zullen per 1 augustus 2022 direct in werking treden, dus zonder overgangsrecht voor bestaande contracten. Dat betekent dat sommige bestaande studiekostenbedingen of nevenwerkzaamhedenbedingen per 1 augustus 2022 niet meer rechtsgeldig of slechts gedeeltelijk rechtsgeldig zullen zijn en dus in overleg met de werknemer zullen moeten worden aangepast.

 

Kortom: werk aan de winkel voor werkgevers!

< naar het nieuws overzicht