Telefoon Hellevoetsluis 0181 - 333 535Ridderkerk 0180 - 820 223

van Gastel en Bal

Nieuws


To pay, or not to pay… …that is the question!

20 juni 2022

To pay, or not to pay…

…that is the question!

Betaler en ontvanger van reguliere kinderalimentatie worstelen in deze dure tijden steeds meer met het huishoudboekje en geraken steeds vaker in discussie rond de betaling van kinderkosten. Moet er wel of niet naast de kinderalimentatie nog aan andere kinderkosten worden meebetaald?

Basis kinderalimentatie

Kinderalimentatie wordt -tenzij bij overeenkomst anders is afgesproken- berekend aan de hand van speciaal daarvoor opgestelde richtlijnen. De bijdrage wordt gebaseerd op de forfaitaire kosten van kinderen tijdens samenzijn: de Nibudnorm. Aan de hand van de leeftijd van de kinderen, de samenstelling van het gezin en het netto gezinsinkomen tijdens samenzijn wordt berekend, wat de kinderen u tijdens samenzijn zoal kostten. Die kosten worden voorts naar rato van draagkracht over u als ouders verdeeld. Soms ook over de aangetrouwde ‘stiefouders’, namelijk wanneer de kinderen inmiddels ook voldoende tot hun gezin behoren.

Betaling kinderkosten

De feitelijke betaling van kinderkosten verdeelt zich in beginsel automatisch.

Van de berekende kinderkosten wordt 30% geacht ‘verblijfoverstijgend’ te zijn. Dit zijn kosten, die niet verbonden zijn aan het verblijf van een kind bij een ouder. Het zijn vooral kosten die kunnen worden gezien als ‘vaste lasten’. Deze kosten worden in beginsel voldaan door de ouder waar het kind staat ingeschreven.

De overige 70% zijn ‘verblijfskosten’ van een kind. De feitelijke betaling daarvan zal afhankelijk zijn van de wijze waarop de ouders de zorg onderling hebben verdeeld.
Zou de betaler van kinderalimentatie een kind gemiddeld 1 dag per week feitelijk bij zich hebben, dan zal deze 15% van de totale kosten reeds feitelijk dragen. Bij gemiddeld 2 dagen per week is dat 25%. Bij co-ouderschap zal ieder de helft van de 70% verblijfkosten feitelijk zelf betalen en dus ieder 35% van de totale kinderkosten. 

Belangrijk is om te beseffen, dat de reeds feitelijk door een ouder betaalde kosten, niet nog eens via een kinderbijdrage aan de orde behoren te komen. Om die reden is er in de richtlijn voor kinderalimentatie rekening gehouden met een ‘zorgkorting’. Via deze korting wordt het hiervoor genoemde percentage aan zelf betaalde kosten (15%, 25% of 35%) verwerkt in de via kinderalimentatie te corrigeren verdeling van de kosten.

Welke kosten zitten er in de kinderalimentatie?

Conclusie: alle kinderkosten die in de Nibudnorm verwerkt zitten, zijn reeds verwerkt in de kinderalimentatie. Zolang op het moment van betalen van kinderalimentatie de omvang van de kinderkosten is gebaseerd op de Nibudnorm en deze naar rato van de op dat moment aan de orde zijnde draagkracht over de ouders wordt verdeeld, behoeft voor deze kosten geen extra bijdrage te worden voldaan.

Verblijfskosten of verblijf-overstijgend?

Dan is nog de vraag welke kostenpost als verblijfskosten moet worden gezien en welke als verblijf-overstijgend. Immers, verblijf-overstijgende kosten worden op basis van het hiervoor beschreven systeem veelal voldaan door de ouder waar een kind staat ingeschreven, daar waar verblijfskosten worden betaald door de ouder waar een kind op enig moment in het kader van de zorgregeling verblijft.

Het onderscheid is volgens de Expertgroep Alimentatienormen niet altijd eenvoudig. In haar ‘Rapport Alimentatienormen’ (dat rechters als richtlijn hanteren) is her en der een handvat gegeven via voorbeelden. De volgende globale indeling kan worden gegeven, waarbij wel wordt benadrukt dat omstandigheden nuancering kunnen verlangen. 

Verblijf-overstijgende kosten

Kleding en schoeisel;

Sportcontributies, sportbenodigdheden, sportkleding;

Abonnementen (waaronder telefoon);

Schoolgeld, schoolexcursies /schoolreisje;

Kosten voor openbaar vervoer (i.v.m. school);

Fiets;

Muziekinstrumenten/muziekles;

Kapper;

Niet vergoede medische kosten.

Verblijfskosten

Huisvestingskosten;

Eten;

Drinken;

Lichaamsverzorging;

Uitstapjes / vakanties;

Speelgoed.

Is er dan naast de kinderalimentatie nooit een extra bijdrage te verlangen? Toch wel. 

Kosten die aantoonbaar niet in de aangehouden Nibud-norm zitten, komen wel voor aanvullende afspraken in aanmerking. Het kan dan gaan om kosten die er tijdens samenzijn geheel niet waren (of niet op het niveau waar zij inmiddels zijn uitgekomen). Maar ook kosten die niet zonder meer horen bij de reguliere ontwikkeling van uw kind. 

Voorbeelden van het voorgaande zijn: fors hogere opvangkosten, kosten van topsport, een overstap naar tweetalig onderwijs, schoolmiddelen die niet regulier zijn, een overstap van de middelbare school naar een studie en ongedekte hoge medische kosten na uiteengaan. 

Steun

Indien u worstelt met vragen over kinderalimentatie of aanvullende kosten van kinderen, neem gerust vrijblijvend contact met één van onze advocaten op. Aan de hand van de afspraken in uw ouderschapsplan en de algemene spelregels voor kinderalimentatie kunnen wij u goed op weg helpen. Ook kan het zinvol zijn om de verdeling van de kinderkosten in zijn geheel eens te laten toetsen aan de inmiddels gewijzigde omstandigheden. 

Belt u gerust voor meer informatie! Voor de regio Hellevoetsluis kan dat via 0181-333535 en voor de regio Ridderkerk via 0180-820223.

Brian Bal

spaarvarken


< naar het nieuws overzicht